ဆရာတော်ဦးနန္ဒသိရီ (စန်းဘုန်းဘုန်း) ၏ ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရပို့ချချက်များ (မှတ်စုစာအုပ်ပါ)

Sharing is caring.

ပဋ္ဌာန်းပဉှာဝါရမှတ်စုစာအုပ်

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၁)(သဟဇာတပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၂)(သဟဇာတပစ္စယော)(အညမညပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၃)(ဟေတုပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၄)(ဟေတု၊ သဟဇာတ၊ အညမည၊ ဈာန၊ မဂ္ဂပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၅)(သဟဇာတ၊ အညမည၊ အာဟာရ၊ ဣန္ဒြိယပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၆)(အနန္တရ၊ သမနန္တ၊ ပစ္ဆာဇာတ၊ ကမ္မ္မ္မပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၇)(ပထမအချိန်)(ကမ္မပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၇)(ဒုတိယအချိန်)(အနန္တရပစ္စယော၊ သမနန္တရပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၈)(ပထမအချိန်)(အာရမ္မဏပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၈)(ဒုတိယအချိန်)(အာရမ္မဏပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၉)(ပထမအချိန်)(အာရမ္မဏပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၉)(ဒုတိယအချိန်)(အာရမ္မဏပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၁၀)(အဓိပတိပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၁၁)(ပုရေဇာတပစ္စယော၊ ဝိပ္ပယုတ္တပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၁၂)(နိဿယပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၁၃)(အတ္ထိပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၁၄)(ဥပနိဿယပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၁၅)(ဥပနိဿယပစ္စယော)

ပဋ္ဌာန်း ပဉှာဝါရ သင်တန်း (၁၆)(ဥပနိဿယပစ္စယော)

ရောက်ရှိသူပေါင်း :1390

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *