ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ

Mahagandhayon Gandhakudi Page မှ ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။ ၁-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သင်္ဂဟ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297652032525299&id=100068415133481 ၂-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သင်္ဂဟ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297667362523766&id=100068415133481 ၃-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သင်္ဂဟ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297673952523107&id=100068415133481 ၄-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သင်္ဂဟ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297683965855439&id=100068415133481 ၅-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သင်္ဂဟ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297687869188382&id=100068415133481 ၆-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297690242521478&id=100068415133481 ၇-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297692179187951&id=100068415133481 ၈-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=298309132459589&id=100068415133481 ၉-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302207198736449&id=100068415133481 ၁၀-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302211575402678&id=100068415133481 ၁၁-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=303378061952696&id=100068415133481 ၁၂-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=303378061952696&id=100068415133481 ၁၃-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(သဒ္ဒါ)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=306572288299940&id=100068415133481 ၁၄-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(ဝိနည်း)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=306579698299199&id=100068415133481 ၁၅-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(ဝိနည်း)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=306581751632327&id=100068415133481 ၁၆-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(ဝိနည်း)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=309998677957301&id=100068415133481 ၁၇-ပထမငယ်တန်းဆိုင်ရာပုစ္ဆာဟောင်းများ(ဝိနည်း)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=475425681414599&id=100068415133481&mibextid=Nif5oz

ဓမ္မာစရိယ(စာချ)တန်း(ပါရာဇိကဏ်)

ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါ အမှတ်စဥ် (၁) https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2697057537232723/ ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါ အမှတ်စဥ် (၂) https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2697903787148098/ စာချတန်း ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ အမှတ်စဥ် (၃) https://www.facebook.com/setthila.bhivansa/videos/2699053410366469/ ပါရာဇိကဏ် ဒုတိယနေ့ စာဝါ (၄)

သဒ္ဒါဘာသာ၊ အာချာတ်ဆိုင်ရာစာဝါ မှတ်တမ်းများ(ပထမပိုင်း)

မှတ်တမ်း ၁။ မှတ်တမ်း ၂။ မှတ်တမ်း ၃။ မှတ်တမ်း ၄။ မှတ်တမ်း ၅။ မှတ်တမ်း ၆။ ✍အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ(ရေစကြို)ဗဟန်း.မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံပါဠိတက္ကသိုလ် ရောက်ရှိသူပေါင်း :200

ပါဠိသိက္ခာ 

ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၁  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=371567191800449&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၂  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=371864411770727&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၃  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=372582781698890&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၄  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=373486424941859&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၅  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=374280228195812&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၆  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=376425754647926&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၇  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=376464317977403&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၈  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=377256764564825&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၉  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=378518867771948&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၁၀  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=379794780977690&id=100068415133481 ပါဠိသိက္ခာစာဝါ-၁၁  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=380427920914376&id=100068415133481

အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း အပိုင်း (၂)

အရှင်သီလဝံသာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့် အခြေခံပါဠိဘာသာရပ်များကို အပိုင်းလိုက် ဖော်ပြသွားပါမည်။ အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၁) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၂) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၃) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၄) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း (၁၅) အခြေခံပါဠိဘာသာရပ် အရေးအပြောလေ့ကျင့်ခြင်း

ဆရာကြီးဦးတင်ဝင်း၏ ပစ္စယနိဒ္ဒေသနှင့်ပဉှာဝါရဝိဘင်္ဂပါဠိတော်မှတ်စု

File Size ကြီးလွန်းနေသဖြင့် Resolution အနည်းငယ်ချထားပါသည်။ ယခုထက် Resolution ကောင်းသောဖိုင် လိုအပ်ပါကလည်း တောင်းယူနိုင်ပါသည်။ ရောက်ရှိသူပေါင်း :137