ဦးတိလောကာဘိဝံသ ပို့ချတော်မူသည့် အထက်ယမိုက်ငါးကျမ်း

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာများ စုစည်းမှု

ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁)_20211202 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၂)_20211203 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၃)_20211204 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၄)_20211207 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၅)_20211208 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၆)_20211209 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၇)_20211210 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၈)_20211211 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၉)_20211216 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၀)_20211222 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၁)_20211223 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၂)_20211224 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၃)_20211225 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၄)_20211228 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၅)_20211229 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၆)_20211230 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၇)_20211231 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၈)_20220101 ပဋ္ဌာန်းအလင်းရောင်ဆရာတော်_အနုသယ_ယမိုက်သင်ခန်းစာ(၁၉)_20220104

အနုသယယမက

ဆရာမကြီး ဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း ပို့ချသည့် အနုသယယမက အနုသယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁)https://www.youtube.com/watch?v=nxWcqR3zrX 21.10.2022…အဖွင့် အလှူရှင်တို့အားကျေးဇူးတင်စကား/အနုသယ ယမက နိဒါန်း+ဥပ္ပတ္တိဋ္ဌာန ဝါရ?????????? အနုသယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂)https://www.youtube.com/watch?v=Zy19cHRz3Y0 21.10.2022.-မဟာဝါရ၏အနုသယဝါရမှပုဂ္ဂလဝါရမှ ဧကမူ/ဒုကမူ/တိကမူ?????????? အနုသယ ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၃)https://www.youtube.com/watch?v=vuiiNVqdFBs 21.10.2022.-မဟာဝါရ၏အနုသယဝါရမှပုဂ္ဂလဝါရမှ စတုမူ/ပဉ္စမူ/ဆ