ရူပသိဒ္ဓိ-သမာသကဏ္ဍ

မှတ်တမ်း ၁ ။ မှတ်တမ်း ၂။ မှတ်တမ်း ၃။ မှတ်တမ်း ၄။ မှတ်တမ်း ၅။ မှတ်တမ်း ၆။ မှတ်တမ်း ၇။ မှတ်တမ်း ၈။ မှတ်တမ်း ၉။ မှတ်တမ်း ၁ဝ။ မှတ်တမ်း