ဆရာမကြီးဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း ပို့ချသည့် သစ္စယမကကျမ်း

သစ္စယမကကျမ်းသင်ခန်းစာ(၁) နိဒါန်းပိုင်း+ပဏ္ဏတ္တိဝါရ…ဥဒ္ဒေသ နိဒ္ဒေသ..ပဒသောဓနဝါရ (စတင်ရှင်း) (ပဒသောဓနဝါရ၊ဒုက္ခသစ္စာအတွက်ပစ္စနိက် အနုလောမတဖက်ရ စာရေးရာမှာ”ကာယိကံဒုက္ခံစေတသိကံဒုက္ခံ” နောက် မှ”ဌပေတွာအဝသေသံ”ကျန်ခဲ့သည်ကိုထည့်မှတ်ပေးပါရန်) သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂) 25.7.2022…ပဏ္ဏတ္တိဝါရ…နိဒ္ဒေသ.. ပဒသောဓနဝါရ (ဆက်ရှင်း)(သမု၊နိရောဓ၊မဂ္ဂ) ပဒ‌သောဓနမူလစက္ကဝါရ(ဒုက္ခသစ္စာမူ၊ သမုဒယသစ္စာမူ) သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၃) 25.7.2022..ပဏ္ဏတ္တိဝါရ…နိဒ္ဒေသ.. ပဒ‌သောဓနမူလစက္ဝါရ(နိရောဓ သစ္စာ မူမဂ္ဂ