ဓမ္မာစရိယသုံးကျမ်းလုံးဆိုင်ရာကျက်မှတ်ဖွယ်ရာများ

အရှင်ဃောသိတာနန္ဒာလင်္ကာရ (အစိုးရဓမ္မာစရိယ၊ ဝိနယဝိဒူ) စုစည်းပူဇော်ထားသည့် ဓမ္မာစရိယသုံးကျမ်းလုံးဆိုင်ရာကျက်မှတ်ဖွယ်ရာများ စာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။