ဆရာမကြီးDr.‌ဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း၏အာယတနဓာတုယမက
ပို့ချမှုများ

Sharing is caring.

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁)

6.1.2023.အဖွင့်ကျေးဇူးတင်စကား။နိဒါန်း၊
ပဏ္ဏတ္တိဝါရ..ဥဒ္ဒေသ+နိဒ္ဒေသ…ပဒသောဓနဝါရ
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂)

6.1.2023.ပဏ္ဏတ္တိဝါရ.. နိဒ္ဒေသ…ပဒသောဓနမူလစက္ကဝါရ။သုဒ္ဓါယတနဝါရ။သုဒ်ဓါယတနမူလစက်ကဝါရ။
ပဝတ္တိဝါရ….နိဒါန်း
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၃)

6.1.2023…ပဝတ်တိဝါရ..၏ သဗ်ဗဝါရ…ဩကာသဝါရ/အတီတဝါရ။
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၄)

6.1.2023…ပဝတ္တိဝါရ..ပစ္စုပ္ပန္န ဝါရ(ပုဂ္ဂလ/ပုဂ္ဂလော)ဥပ်ပါဒ ဝါရ ..စက္ခာ မူ…။
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၅)

13.1.2023…ပဝတ္တိဝါရ..ပစ္စုပ္ပန္န ဝါရ(ပုဂ္ဂလ/ပုဂ္ဂလော)ဥပ်ပါဒ ဝါရ ..ဃာန မူ မှ မနမူ အထိ။
နိရောဓဝါရ။ဥ/နိ မှ စက္ခာမူသောတာ/စက္ခာမူဃာနာ မူလီ။
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၆)

13.1.2023.ပဝတ္တိဝါရ..ပစ္စုပ္ပန္န ဝါရ(ပုဂ္ဂလ/ပုဂ္ဂလော)ဥ/နိ..(စက္ခာမူ ရူပါမူလီမှ အဆုံးထိ)
ပန်-တီဝါရ…ပုဂ္ဂလဝါရ(အစမှအဆုံးထိ)
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၇)

13.1.2023…ပန်-တီဝါရ…ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ
စက်ခာယတန မူ…./ဃာနာယတန မူ..။
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၈)

13.1.2023…ပန်-တီဝါရ…ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ
(ဇိဝှာ မူ+ကျန်မူ-မူလီ)
အနာဂတဝါရ..ပုဂ္ဂလဆိုင်ရာသိသင့်သည့်ဝိဘင်းနှင့်
အရကောက်များ။
ပုဂ္ဂလဝါရ…ဥပ္ပါဒ ဝါရ…စက်ခာ ယတန မူ။
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၉)

20.1.2023…အနာဂတဝါရ..ပုဂ္ဂလဝါရ…ဥပ္ပါဒ ဝါရ…အဆက်..ဃာနာ ယတန မူ မှ မနာမူအထိ။
နိရောဓဝါရ..စက္ခာမူ မှ မနာမူ အထိ။
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၀)

20.1.2023.အနာဂတဝါရ..ပုဂ္ဂလဝါရ…ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ ဝါရ..- စက္ခာ ယတန မူ မှ မနာမူအထိ။
ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ…ဥပ္ပါဒဝါရ -စက်ခာ ယတနမူ။
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၁)

20.1.2023.အနာဂတဝါရ… ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ..
-ဥပ္ပါဒဝါရ..ဃာနာ မူ မှ မနာမူ အထိ။
-နိရောဓဝါရ..စက္ခာ မူ/ဃာနာ မူ။
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၂)

20.1.2023..အနာဂတဝါရ… ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ..
-နိရောဓဝါရ..ရူပါမူ မှ မနာမူ အထိ။
-ဥ/နိ………..စက္ခာ မူ မှ မနာမူ အထိ။
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၃)

27.1.2023…ပစ္စုပ္ပန္နာနာဂတဝါရ… ပုဂ္ဂလ ဝါရ
စက္ခာ မူ (ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥ-နိ ဝါရ)
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၄)

27.1.2023….ပစ္စုပ္ပန္နာနာဂတဝါရ… ပုဂ္ဂလ ဝါရ ဃာနာ မူ မှ မနာ မူ အထိ (ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥ-နိ ဝါရ)
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၅)

27.1.2023..ပစ္စုပ္ပန္နာနာဂတဝါရ./ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ..စက္ခာ မူ -သောတာမူလီ/-ဃာနာမူလီ/ -ရူပါမူလီ/
(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥ-နိ ဝါရ)
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၆)

27.1.2023…ပစ္စုပ္ပန္နာနာဂတဝါရ… ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ..စက်ခာ မူ -မနာ မူလီ/-ဓမ်မာမူလီ/
(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥ-နိ ဝါရ)
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၇)

3.2.2023.ပစ္စုပ္ပန္နာနာဂတဝါရ… ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ ဃာနာယတန မူ-…(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥ-နိ ဝါရ)
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတုယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၈)

3.2.2023..ပစ္စုပ္ပန္နာနာဂတဝါရ.. ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ
ရူပါယတန မူ …/မနာယတန မူ …
(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥ-နိ ဝါရ)
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၉)

3.2.2023.အတီတာနာဂတဝါရ.. ပုဂ္ဂလဝါရ (အကုန်)
ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ….စက္ခာယတန မူ – …
(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ=ဥ-နိ ဝါရ)
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

အာယတန+ဓာတု ယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂၀)

3.2.2023…အတီတာနာဂတဝါရ…
ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ….ဃာနာယတန မူ – / ရူပါယတန မူ…/ မနာယတန မူ.. (ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ=ဥ-နိ ဝါရ)
+ဓာတုယမက။
နိဂုံးချုပ်ကျေးဇူးတင်စကား။
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

ရောက်ရှိသူပေါင်း :447

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *